x

Velkommen til hospitering på KVT!

KVT og åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven skal bidra til at risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter både i Norge og resten av verden reduseres. Dette skjer gjennom at vi må gjøre rede for hvordan skolen og de vi kjøper varer og tjenester fra forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Arbeidet med Åpenhetsloven er sterkt knyttet til skolens mål som sier at «på KVT engasjerer elever og ansatte seg i miljøutfordringer, bistand og mennesker rundt seg». Vi som skole og foretak ønsker å utgjøre en positiv forskjell både i nærmiljøet og i verden for øvrig, og vi tar derfor arbeidet med vårt ansvar for menneskerettigheter og rettighetene til de som produserer varer og tjenester vi bruker i skoledriften på alvor.

KVT er gjennom Åpenhetsloven forpliktet til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering av både vår egen virksomhet og av våre leverandørers virksomhet.

Vi har gjennomført vår aktsomhetsvurdering etter følgende modell:

Aktsomhetsvurderingen er gjennomført med utgangspunkt i leverandører vi har gjort vesentlige innkjøp fra (over kr. 100.000) det siste året, og vi har gjort vurderingene ut fra risikovurderinger av bransjer som fremgår av «konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov», vedlegg B og C, i tillegg til detaljert vurdering av den enkelte leverandør som opererer i en bransje med høy risiko for bruk på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

Resultat av kartleggingen:

Antall leverandører med vesentlige innkjøp (over kr. 100.000,-)31
Antall leverandører som opererer i bransje med høy risiko7
Antall leverandører som ikke er plassert med lav risiko etter detaljert vurdering1

KVT kjøper inn PCer til både lærere og elever til bruk i undervisningen. Det er totalt sett middels til høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av IKT-produkter. Produksjon av disse varene skjer i stor grad i Kina og andre asiatiske land, hvor det er dokumentert problemer med arbeidstakerrettigheter. Konfliktmineraler inngår også i flere IT-produkter. Disse mineralene utvinnes i land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd og der handelen med mineralene kan bidra til væpnet konflikt. KVT sin leverandør av PCer og andre IKT-produkter gjør mye for å redusere risikoen for brudd med menneske- og arbeidstakerrettigheter, men på grunn av lite transparens og dokumenterte brudd i de landene hvor råvarene utvinnes og produktene produseres, kan vi likevel ikke fastsette risikoen som lav ved innkjøp av disse produktene.

Vi er i dialog med vår leverandør for å kommunisere at KVT ønsker å kjøpe produkter fra leverandører med lavest mulig risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter, og vi har kommunisert at det er viktig for oss at leverandøren fortsetter sitt arbeide med å redusere risikoen for dette.