x

Velkommen til hospitering på KVT!

KORT OM

KVT

KVT står for Kristen videregående skole Trøndelag. Vi er en kristen friskole som ligger på Tiller i Trondheim.

Skolen tilbyr studiespesialisering, idrettsfag, helse- og oppvekstfag og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen følger de samme læreplanene som de offentlige skolene, og følger de samme reglene knyttet til standpunktkarakterer og gjennomføring eksamen.

KVT er grunnlagt på livssynsparagrafen i friskoleloven. Dette gjør at skolen i tillegg til å levere god undervisning har ekstra fokus på det kristne verdigrunnlaget. Dette gjøres gjennom ord for dagen, kristendomsprosjekt og noen andre arrangementer med fokus på kristen tro. På skolen er det rom for å snakke om de store spørsmålene knyttet til livssyn og religion.

Elevene på KVT har ulikt forhold til tro og livssyn, og ingen skal diskrimineres fordi de ikke tror eller tror på noe annet enn kristendommen. På KVT er alle like mye verdt!

OM KVT

SKOLENS VERDIGRUNNLAG

Skolen bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Grunnlaget for alt arbeid på skolen skal være de kristne grunnverdiene:

Det kristne menneskesynet understreker likeverd og livets ukrenkelighet, gjennom omsorg, inkludering og respekt for alle elever og ansatte.

Forvalteroppdraget gir alle mennesker et oppdrag fra Gud selv, gjennom ansvar for miljø, medmennesker og eget liv.

Frelsesperspektivet gir håp til alle mennesker, gjennom forkynnelsen av en levende Gud; Jesus som min og verdens Frelser.

OM KVT

Skolens formål

Kristen Videregående skole Trøndelag skal gi opplæring i samsvar med Lov om frittstående skoler og øvrige lover og forskrifter som regulerer driften av slike skoler. Opplæringen skal skje i samsvar med den generelle delen av læreplanen og de fagspesifikke læreplanene for den offentlige skolen, samt de tillegg til læreplaner og fagspesifikke læreplaner som er vedtatt av styret og godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen skal på best mulig måte inspirere til læring og utvikling av hele mennesket og vise respekt og omsorg for den enkelte. Skolen skal gi opplæring i kristne verdier og et kristent menneskesyn. Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus. Skolen skal ha kvalitet som mål i alt sitt arbeid. Det forventes at hele personalet går inn for å virkeliggjøre skolens mål (Fra §3 i skolens vedtekter).