x

Velkommen til hospitering på KVT!

Personvernerklæring

Hvilke personopplysninger behandler KVT?

KVT behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, personnummer, mailadresse, karakterer fra tidligere skoleår på vgs., grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær. KVT oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever. KVT oppbevarer også vedtak om særskilte tiltak ved eksamen og heldagsprøver, referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven.

Foresatte: Navn, adresse, telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Hvilke formål bruker KVT disse personopplysningene til?

KVT bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser.
I forbindelse med at du er tatt inn som elev ved KVT, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte eller annen kontaktperson. Disse opplysningene er nødvendige av flere grunner:

Behandlingsansvarlige har ikke til hensikt å viderebehandle personopplysningene for andre formål enn det opplysningene ble samlet inn for, som beskrevet over.

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger?

Rettslig grunnlag er Friskoleloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven med forskrifter.

Hvem utleverer KVT personopplysninger til?

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.
Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant, og elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.
Hvis andre spør etter personopplysninger skal det alltid avklares med rektor i forkant av en evt. utlevering av personopplysninger.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Opplysningene oppbevares hos skolen så lenge eleven går på skolen. Opplysningene slettes når eleven avslutter skolegangen, med mindre det er arkiveringsplikt for noen opplysninger/saker.
Opplysningene oppbevares sikkert og deles ikke utenfor skolen.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger KVT har om vedkommende. Den har også rett til å få korrigert og evt. slettet opplysninger som ikke er nødvendige å oppbevare.